ترانه آبروش:وقتی هر حرکتی که جامعه مدنی را تقویت می‌کند، سرکوب می‌شود،مردم چاره‌ای جز به خیابان‌ها آمدن ندارند