سفر جو بایدن به شرق آسیا و تلاش برای تثبیت جایگاه آمریکا در این منطقه