کارزار اعتراضی ایرانیان خارج و داخل کشور در اعتراض به اجرای احکام اعدام دارد.

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۵