آینده مبارزه مردم و نیروهای سرکوب و احتمال اتحاد نیروهای اپوزیسیون در بیرون از کشور