مارک گیمیت:اگر جو بایدن، امید دارد که احیای برجام ممکن است باید از او حمایت کنیم