جمهوری آذربایجان، کارمندان سفارت خود را درپی حمله به سفارتش در تهران، از ایران خارج کرد