گزارش مهران عباسیان، از تجمع اعتراضی ایرانیان در استکهلم