تصرف شهر «آودیوکا» برای اوکراین به چه معناست؟

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۹