ادامه مذاکرات میان دولت فرانسه و کشاورزان معترض

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۲