طرح حزب الله و جمهوری اسلامی برای جلوگیری از درگیری احزاب سیاسی شیعه: گفت‌وگو با می فرحات