آبله میمون چگونه منتقل می‌شود و چقدر امکان دارد که به یک همه‌گیری گسترده تبدیل شود؟: گفت‌وگو با ماهان غفاری