اسرائیل دست بالا را در این نبرد دارد و جامعه جهانی هم به صورت کلی با اسرائیل همراه است

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۹