رتبه توان دریایی ایالت متحده در دنیا چهارم و رتبه توان دریایی ایران سی‌ و دوم است

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۱۷