نشست گروه هفت در پولیا

گزارش بردیا افشین از نشست ۳ روزه سران هفت کشور صنعتی در پولیاینش ایتالیا

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۴