ادامه روند تخلیه از طریق گذرگاه رفح

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۸