ادامه برگزاری مبارزات انتخاباتی مقدماتی در پنج ایالت آمریکا