مصاحبه اسکای نیوز با جوانان فعال در خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی