دستور دیوان بین‌آلمللی دادگستری به اسرائیل

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۰۶