جلب رضایت مجارستان برای کمک پنجاه میلیارد یورویی برای اوکراین توسط اتحادیه اروپا

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۲