تایمز اسرائیل: رهبر جمهوری اسلامی با پذیرش متن توافق، کاملا مخالف است