ورود فرمانده سنتکام و نیروی هوایی آمریکا به اسرائیل