اگر پکن تصمیم به الحاق جزیره تایوان به سرزمین اصلی بگیرد،چه چیزی دردست غربی‌ها وجود دارد؟:گفتگو با منصور فرهنگ