ماشین سرکوب و تبلیغات جمهوری اسلامی با هم ادغام شدند.ورزش بخشی از ماشین تبلیغات حکومت بود