کاهش ۹۶ هزار پرستار در ایران طی دو سال گذشته

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۸