گزارش فرزیا ثابتی، از آغاز رقابت‌های انتخاباتی در ترکیه