جمع بزرگی از بازنشستگان در مقابل صندوق بازنشستگی کرمانشاه تجمع کردند

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۴