درخواست داریوش اقبالی، خواننده برای همبستگی مردم ایران