یک زن پس از ۲۵۰ سال برای اولین بار رهبر ارکستر اپرایی در ایتالیا شد