شورای امنیت قطعنامه وقفه فوری در جنگ را تصویب کرد

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۵