ارزیابی علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از اظهارات خامنه‌ای درباره خیزش سراسری مردم در ایران