مستند کوتاه - ابوعمار

یاسر عرفات برای گروهی نماد آزادی و برای گروهی دیگر فرمانده‌ای تروریست است. اما هرچه باشد او که از نام‌دارترین رهبران سازمان‌های آزادی‌بخش قرن بیستم بود، در میان مخالفت‌های افراطیون، راه صلح با اسرائیل را در پیش گرفت. این مستند کوتاه روایتی است از زندگی پرفرازونشیب او