زنان توانای تونس

زنان توانای تونس

مجموعه‌ی سه قسمتی در ارتباط با زنان تونس که در جهان عرب تبدیل به پیشگامان مبارزه برای به‌دست آوردن حقوق برابر شده‌اند.

قسمت‌ها

زنان توانای تونس - قسمت سوم
زنان توانای تونس - قسمت دوم
زنان توانای تونس - قسمت اول