شاهد تاریخ - فصل دوم

شاهد تاریخ - فصل دوم

مجموعه «شاهد تاریخ» برنامه‌ای است مستند که به بررسی و بازگویی رویدادهای تاریخ معاصر ایران می‌پردازد و در گونه تاریخ شفاهی قابل دسته‌بندی‌ است. ساختار این برنامه روایت محور است و این روایت‌ها براساس مصاحبه‌هایی بیان می‌شود که برای ساخت این مجموعه تهیه شده است. این مجموعه مستند بدون نریشن و با تیکه به منابع آرشیوی ساخته شده‌ است. افرادی که در این مجموعه با آنها مصاحبه شده دو گروه عمده هستند: دسته نخست، افرادی هستند که یا از نزدیک شاهد رخدادهای تاریخی مهمی بوده‌اند و یا در شکل‌گیری رویدادها نقش عمده‌ای داشته‌اند. این افراد مشاهدات دسته اول و تجربیات خود را با مخاطب در میان می‌گذارند. دسته دوم، پژوهش‌گرانی هستند که در مراکز علمی معتبر با رویکرد آکادمیک درباره تاریخ معاصر ایران تحقیق کرده‌اند. این پژوهش‌گران در مصاحبه خود بر روی یک تحقیق تاریخی مشخص تمرکز می‌کند و یافته‌های تحقیق خود را با مخاطب به اشتراک می‌گذارند.

قسمت‌ها

شاهد تاریخ - کامبیز محمودی، بخش سوم
شاهد تاریخ - کامبیز محمودی، بخش دوم
شاهد تاریخ - کامبیز محمودی، بخش اول
شاهد تاریخ - تورج دریایی، بخش دوم
شاهد تاریخ - تورج دریایی، بخش اول
شاهد تاریخ - خسرو بیت‌الهی
شاهد تاریخ - مهرزاد بروجردی، بخش دوم
شاهد تاریخ - مهرزاد بروجردی، بخش اول
شاهد تاریخ - مهرداد وهابی، بخش دوم
شاهد تاریخ - مهرداد وهابی، بخش اول