شاهد تاریخ

مجموعه «شاهد تاریخ»، روایت مستندی از سیاست، فرهنگ و اقتصاد ایران معاصر بر اساس تجربیات و مشاهدات دست اول است. این مجموعه که با تصاویر آرشیوی و اسناد تاریخی تدوین شده، نتیجه ساعت‌ها مصاحبه‌ با افراد جریان ساز، شاهدان رویدادهای تاریخی، و پژوهش‌گران دانشگاهی است.

قسمت‌ها

برنامه‌ها

برنامه‌های خبری

مستند

مستند کوتاه

موسیقی از سراسر جهان

چهره‌ها

رنگ زندگی