شاهد تاریخ - فصل اول

شاهد تاریخ - فصل اول

مجموعه «شاهد تاریخ» برنامه‌ای است مستند که به بررسی و بازگویی رویدادهای تاریخ معاصر ایران می‌پردازد و در گونه تاریخ شفاهی قابل دسته‌بندی‌ است. ساختار این برنامه روایت محور است و این روایت‌ها براساس مصاحبه‌هایی بیان می‌شود که برای ساخت این مجموعه تهیه شده است. این مجموعه مستند بدون نریشن و با تیکه به منابع آرشیوی ساخته شده‌ است. افرادی که در این مجموعه با آنها مصاحبه شده دو گروه عمده هستند: دسته نخست، افرادی هستند که یا از نزدیک شاهد رخدادهای تاریخی مهمی بوده‌اند و یا در شکل‌گیری رویدادها نقش عمده‌ای داشته‌اند. این افراد مشاهدات دسته اول و تجربیات خود را با مخاطب در میان می‌گذارند. دسته دوم، پژوهش‌گرانی هستند که در مراکز علمی معتبر با رویکرد آکادمیک درباره تاریخ معاصر ایران تحقیق کرده‌اند. این پژوهش‌گران در مصاحبه خود بر روی یک تحقیق تاریخی مشخص تمرکز می‌کند و یافته‌های تحقیق خود را با مخاطب به اشتراک می‌گذارند.

قسمت‌ها

شاهد تاریخ - مهناز افخمی، بخش سوم
شاهد تاریخ - مهناز افخمی، بخش دوم
شاهد تاریخ - مهناز افخمی، بخش اول
شاهد تاریخ - لیلی امیر ارجمند، بخش دوم
شاهد تاریخ - لیلی امیر ارجمند، بخش اول
شاهد تاریخ - حسین نصر، بخش سوم
شاهد تاریخ - حسین نصر، بخش دوم
شاهد تاریخ - حسین نصر، بخش اول
شاهد تاریخ - سعید خیامی، بخش سوم
شاهد تاریخ - سعید خیامی، بخش دوم
شاهد تاریخ - سعید خیامی، بخش اول
شاهد تاریخ - لیلا دیبا