مستند کوتاه - روزنامه وقایع اتفاقیه

میرزا تقی‌خان امیرکبیر، صدراعظم ناصرالدین‌شاه در مدت‌زمان کوتاه صدراعظمی‌اش خدمات بزرگی از خود به‌یادگار گذاشت. یکی از آن‌ها نخستین روزنامه‌ی رسمی ایرانی بود. روزنامه‌ی وقایع اتفاقیه که امروز ۱۷۳ساله شد.