جشنواره موسیقی واک استیج

جشنواره موسیقی واک استیج ۲۰۲۳ ، کنسرتی با حضور هنرمندان معاصر از ایران، افغانستان، سوریه و ترکیه در لندن