مستند کوتاه - ارتش سرخ در کابل

آن‌چه امروز در افغانستان می‌گذرد ریشه در تاریخی بسیار دورتر دارد. از قرن نوزدهم و استعمار بریتانیایی‌ها گرفته تا حضور شوروی در افغانستان. چهار دهه پیش و در پی به قدرت رسیدن کمونیست‌ها، نیروهای مقاومتی در این کشور شکل گرفت که نتیجه‌اش حمله‌ی اتحاد جماهیر شوروی بود.