نه!

دانشگاه‌ها همیشه در خط مقدم مبارزه در ایران بوده‌اند. دانشجویان آرمان‌خواه و با شور و حرارت خود می‌توانند هر جامعه‌ای را به حرکت وادارند. در خیزش زن، زندگی، آزادی هم دانشجویان، پیشروی اعتراضات بودند.