زخم پنهان

از عزاداری‌های مذهبی اجباری و ترويج افسردگی گرفته تا رویاهای ناکام‌مانده به دلیل محدودیت‌های اجتماعی. مستند زخم پنهان نگاهی دارد به پیامدهای زندگی در یک نظام تمامیت‌خواه و روش‌های مقابله با آسیب‌های روانی آن