مستند - رد پا

این مستند نگاهی دارد به زندگی و آثار عبدالرضا کاهانی