مستند - سه جفت چشم

روایت سه نسل از زنان افغانستان از سرزمینی که بیش از ۴۰ سال در جنگ بود.