بومیان سین‌کیانگ

در میان اقوام مختلف کشور پهناور چین، ایغورها خاص‌تر از بقیه هستند. مردمی با ریشه‌ی ترکی و ایرانی که سرزمین خود را ترکستان شرقی می‌خوانند. ایغورهای مسلمان برای دهه‌هاست که تحت شدیدترین انواع سرکوب حزب کمونیست چین قرار دارند. سرکوبی به بهانه‌ی تروریسم ولی با انگیزه‌های قومی و دینی. سرکوبی که بسیاری از کشورها نام نسل‌کشی به آن داده‌اند.