مستند کوتاه - پل ناتمام مدیریت

در دوره پهلوی دوم «مرکز مطالعات مدیریت ایران» با هدف پرورش مدیران آشنا با علوم روز دنیا پایه‌گذاری شد. پس از انقلاب ۵۷ این مرکز اسلامی شد و «دانشگاه امام صادق» نام گرفت.