مستند - آتش در قرآن

سوزاندن قرآن؛ کاری است هم سو با معیارهای آزادی بیان یا سؤاستفاده از آن؟
واکنش مسلمانان چقدر با معیارهای جهان امروز سازگار است؟