روز قتل یک معلم

روز معلم، دوازده اردیبهشت، مناسبتی است که حکومت آن را با روز ترور مرتضی مطهری مصادف در نظر می‌گیرد؛ اما پدیداری این مناسبت سابقه تاریخی دیگری دارد. در این مستند، سفری خواهیم داشت به دهه چهل خورشیدی و روز کشته شدن یکی از معلمان عضو باشگاه مهرگان، دکتر ابوالحسن خانعلی.