مستند کوتاه - گروگان‌گیرهای تهران

تصویر خندان اسدالله اسدی دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی وقتی به تهران رسید به صدر خبرهای بین‌المللی رفت، اما شاید کسی تعجب نکرد. گروگان‌گیرهای تهران روایتی است از چهاردهه گروگان‌گیری توسط جمهوری اسلامی