مستند کوتاه - جنگ داخلی اسپانیا

جنگ داخلی اسپانیا شورشی نظامی علیه دولت جمهوری‌خواه اسپانیا بود که توسط فاشیست‌ها رهبری می‌شد. این مستند کوتاه نگاهی دارد اتفاقات مربوط به این جنگ داخلی