مستند کوتاه - شیر و خورشید

این روزها در گوشه‌گوشه‌ی جهان، وقتی مخالفان جمهوری اسلامی گردهم می‌آیند، پرچم شیر و خورشید را می‌توان دید که برافراشته می‌شود. نشان شیر و خورشید اما نه به دوران پهلوی که به قرن‌ها پیش از آن بازمی‌گردد. این مستند کوتاه نگاهی کرده است به تاریخ شیر و خورشید.

قسمت‌ها

برنامه‌ها

برنامه‌های خبری

مستند

مستند کوتاه

موسیقی از سراسر جهان

چهره‌ها

رنگ زندگی