دویدن روی آب

رضا بلوچی، مردی که می‌خواست از اقیانوس اطلس با دویدن عبور کند.