از بلوچستان تا لندن؛ کنسرت رستم میرلاشاری

تلفیقی از موسیقی محلی بلوچستان و موسیقی معاصر جهان در کنسرت موسیقیدان برجسته‌ی بلوچ، رستم میرلاشاری، در تالار کینگز پلیس در شهر لندن.
رستم میرلاشاری و گروهش این اجرا را به مردم مقاوم بلوچستان و خیزش «زن زندگی آزادی» تقدیم کردند.